© 2017 by SPEL

Persoonsgerichte experientiele psychotherapie

Persoonsgerichte experientiele psychotherapie werd tot voor kort Rogeriaanse psychotherapie genoemd, naar haar belangrijkste grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers. Persoonsgerichte experientiele psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch.

Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoorts. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan één manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.

(Bron: Nederlandse Vereniging van Psychotherapie)

 

Cognitieve (gedrags)therapie

Bij cognitieve gedragstherapie staan denken, voelen en reageren centraal. Deze drie elementen beïnvloeden en versterken  elkaar. Er wordt ingegaan op de eigen beleving van de situatie; wat voelde, dacht en deed men op een zeker moment. Samen met de therapeut kan bekeken worden of de gehanteerde opvattingen reëel en kloppend waren of dat men er misschien ook op een andere manier naar kan kijken en zodoende ook anders kan gaan beleven en anders gaan doen.
De therapie heeft een sterke focus op het hier en nu. Bepaalde denkpatronen kunnen een probleem in stand houden en versterken. In gesprekken zal gekeken worden hoe men dit kan veranderen en vaak wordt dit gekoppeld aan registratie en oefenopdrachten thuis om zo tot andere gedachten en ander, positiever of reëler  gedrag te komen.

 

Psychoanalytische psychotherapie

Zowel de psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie gaat ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan.

Psychoanalyse gaat uit van een intensief therapeutisch contact: de patiënt ligt vier of vijf keer per week  op een bank, de psychotherapeut zit op een stoel erachter. Een psychoanalyse duurt doorgaans meerdere jaren.

Bij psychoanalytische psychotherapie is de therapie minder intensief: de patiënt komt tweemaal per week tot eenmaal per twee weken. Anders dan bij psychoanalyse zitten patiënt en psychotherapeut tegenover elkaar. Psychoanalytische psychotherapie duurt over het algemeen één tot enkele jaren.

(Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)

Relatie therapie/Emotionally Focused Therapy :

. richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;

. heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;

. kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;

. kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;

. zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;

. bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

(Bron : www.eft.nl/eft-relatietherapie )

 

Integratieve psychotherapie:

Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.
In de praktijk combinerenpsychotherapeuten specifieke interventies uit de eigen stroming met  interventies uit andere richtingen en met algemene therapiefactoren.

 

EMDR

Dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is 25 jaar geleden ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro en kan worden ingezet bij de behandeling van mensen die een schokkende ervaring hebben meegemaakt, zoals een ongeval, lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. Als het niet lukt om de herinnering aan deze traumatische gebeurtenis(sen) te verwerken en er klachten zijn zoals: herbelevingen, flashbacks, nachtmerries, innerlijke onrust en schrik- en vermijdingsgedrag, kan EMDR uitkomst bieden. Voor meer informatie kijk op de site voor EMDR in Nederland: www.emdr.nl

 

 

Behandelvormen