© 2017 by SPEL

Behandelvormen

Persoonsgerichte experientiele psychotherapie

Persoonsgerichte experientiele psychotherapie werd tot voor kort Rogeriaanse psychotherapie genoemd, naar haar belangrijkste grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers. Persoonsgerichte experientiele psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch.

Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoorts. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan één manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.

(Bron: Nederlandse Vereniging van Psychotherapie)

 

Cognitieve (gedrags)therapie

Bij cognitieve gedragstherapie staan denken, voelen en reageren centraal. Deze drie elementen beïnvloeden en versterken  elkaar. Er wordt ingegaan op de eigen beleving van de situatie; wat voelde, dacht en deed men op een zeker moment. Samen met de therapeut kan bekeken worden of de gehanteerde opvattingen reëel en kloppend waren of dat men er misschien ook op een andere manier naar kan kijken en zodoende ook anders kan gaan beleven en anders gaan doen.
De therapie heeft een sterke focus op het hier en nu. Bepaalde denkpatronen kunnen een probleem in stand houden en versterken. In gesprekken zal gekeken worden hoe men dit kan veranderen en vaak wordt dit gekoppeld aan registratie en oefenopdrachten thuis om zo tot andere gedachten en ander, positiever of reëler  gedrag te komen.

Integratieve psychotherapie:

Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.
In de praktijk combineren psychotherapeuten specifieke interventies uit de eigen stroming met  interventies uit andere richtingen en met algemene therapiefactoren.

 

EMDR

Dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is 25 jaar geleden ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro en kan worden ingezet bij de behandeling van mensen die een schokkende ervaring hebben meegemaakt, zoals een ongeval, lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. Als het niet lukt om de herinnering aan deze traumatische gebeurtenis(sen) te verwerken en er klachten zijn zoals: herbelevingen, flashbacks, nachtmerries, innerlijke onrust en schrik- en vermijdingsgedrag, kan EMDR uitkomst bieden. Voor meer informatie kijk op de site voor EMDR in Nederland: www.emdr.nl