© 2017 by SPEL

Voor verwijzers

Checklist verwijsbrief naar B-GGZ of S-GGZ            

Voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ is een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Echter in de meeste contracten met zorgverzekeraars is vastgelegd dat alleen een huisarts mag verwijzen. In deze checklist spreken we daarom alleen over de huisarts. De POH-GGZ mag niet verwijzen.

Als de huisarts een cliënt doorverwijst, dient de verwijsbrief te voldoen aan bepaalde regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars. Indien er sprake is van (een vermoeden van) een DSM IV-stoornis en de huisarts niet zelf kan behandelen, verwijst de huisarts door naar de B-GGZ of de S-GGZ.

 

Generalistische Basis GGZ

De huisarts kan cliënten doorverwijzen naar de B-GGZ indien er sprake is van (een vermoeden van) een DSM IV-stoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komen zij vervolgens - op basis van diagnostiek door de ggz-professional - in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komen zij terecht in de Behandeling Chronisch.

 

Specialistische GGZ

Zijn de problemen complexer en langdurend dan kan de huisarts naar de S-GGZ verwijzen, waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

Checklist

Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)

  • Naam en functie van de verwijzer

  • AGB-code van de verwijzer

  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)

  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel.

  • Verwijzing voor een behandeling in de B-GGZ of

  • verwijzing voor een behandeling in de S-GGZ.

NB.De huisarts hoeft geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven; hij hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Deze indicatie geeft de ggz-professional zelf.