© 2017 by SPEL

Werkwijze

Verwijzing en aanmelding

Na verwijzing door uw huisarts kunt u zich aanmelden bij SPEL. Dit kan telefonisch of anders direct via deze website.

Keuze therapeut

Bij aanmelding heeft u de vrije keuze uw voorkeur uit te spreken voor één van de therapeuten. 

Intake
In het kennismakingsgesprek worden, samen met u, de problemen op een rij gezet en worden uw hulpvraag en uw verwachting van de therapie besproken. Als deze aansluiten bij ons behandelaanbod, volgt verder onderzoek. In de loop van een paar (1 tot 3) gesprekken zal ingegaan worden op de oorzaken en gevolgen van de ervaren problematiek, de ontstaansgeschiedenis en uw levensloop. Daarnaast maken wij soms gebruik van vragenlijsten.De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek.

Uitgaande van de diagnose, uw persoonlijke omstandigheden en uw hulpvraag formuleren we gezamenlijk een behandelplan, waarin de doelen, de aanpak en de frequentie van de afspraken worden vastgelegd. Als tijdens de intakefase duidelijk wordt dat u beter ergens anders behandeld kunt worden, adviseren wij over doorverwijzing.

Behandelplan
Na de intake fase bepaalt u samen met uw behandelaar welke therapie voor u het meest geschikt lijkt. De behandeling kan klachtgericht (kortdurend) of procesgericht (gericht op structurele verandering en ontwikkeling) zijn. De therapievorm en het aantal gesprekken hangt af van de aard en omvang van uw problemen. Zie "Behandelvormen".

Aan het begin van de behandeling wordt u gevraagd een (of meerdere) vragenlijst(en) in te vullen in het kader van een beginmeting, de ROM (Routine Outcome Measurement, zie ook hieronder)

Afronding en evaluatie

Na afloop van de behandeling wordt een (of meerdere) follow-up gesprek(ken) in overleg met u gepland. Ook zal, in het kader van de effectmeting (ROM, Routine Outcome Measurement), een vragenlijst en een tevredenheidslijst afgenomen worden. Dit is de nameting, waarbij bepaald wordt wat het effect van de behandeling is geweest.

Duur van gesprekken
Een gesprek duurt 45 - 50 minuten per zitting.

Gesprekken vinden in het begin éénmaal per week plaats. Later in de therapie wat minder frequent.